Algemene informatie

Voorwaarden aanschaf CPAP apparatuur

Medische verklaring

Wanneer u een CPAP apparaat wilt kopen in de vitalaire-winkel.nl dan willen wij dat u ten minste één van de onderstaande zaken naar ons op stuurt:

• Recent machtigingsbewijs van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat er een medische noodzaak is dat u een CPAP apparaat moet gebruiken. Tevens dient hierin de therapievorm te zijn vermeld.

• Medische indicatie van uw behandelend specialist waaruit blijkt dat er een medische noodzaak is dat u een CPAP apparaat moet gebruiken. Tevens dienen hierin de therapievorm en instellingen te zijn vermeld.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens moet vitalaire-winkel.nl in staat zijn te controleren dat genoemde noodzaak aanwezig. Daarnaast dient vitalaire-winkel.nl een aantal persoonsgegevens vast te leggen om te waarborgen dat het apparaat wordt gebruikt door de persoon genoemd in de medische indicatie. De vastgelegde gegevens dienen tevens voor het traceren van de apparatuur in het geval er aanleiding is om onderhoud te plegen op het verstrekte apparaat.


De medische verklaring kan opgestuurd worden naar:

VitalAire
Archimedeslaan 11,
8218 ME LelystadAlgemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van vitalaire-winkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: www.vitalaire-winkel.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van vitalaire-winkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door vitalaire-winkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van vitalaire-winkel.nl zijn vrijblijvend en vitalaire-winkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door vitalaire-winkel.nl. vitalaire-winkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt vitalaire-winkel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient voor af te geschiede zonder korting of compensatie. Indien schriftelijk anders is overeengekomen binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door vitalaire-winkel.nl bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien vitalaire-winkel.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van vitalaire-winkel.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is vitalaire-winkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door vitalaire-winkel.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door vitalaire-winkel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan vitalaire-winkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door vitalaire-winkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 vitalaire-winkel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u vitalaire-winkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, telefonisch of via e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft vitalaire-winkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wilt annuleren, voordat uw betaald heeft kunt u dit via e-mail aan ons doorgeven. Zodra wij de betaling van uw bestelling hebben ontvangen is het helaas niet meer mogelijk een bestelling te annuleren voor artikelen welke wij speciaal moeten bestellen. Deze artikelen worden gelijk besteld wanneer wij uw betaling hebben ontvangen.

7.4 De door vitalaire-winkel.nl gegeven adviezen (per telefoon of e-mail) zijn slechts indicaties waar geen rechten aan ontleent kunnen worden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en vitalaire-winkel, dan wel tussen vitalaire-winkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en vitalaire-winkel.nl, is vitalaire-winkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van vitalaire-winkel.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft vitalaire-winkel.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat vitalaire-winkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan vitalaire-winkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan vitalaire-winkel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is vitalaire-winkel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan vitalaire-winkel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door vitalaire-winkel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat vitalaire-winkel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met vitalaire-winkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vitalaire-winkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 vitalaire-winkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Herroepingsrecht van 14 dagen

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vitalaire.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.